VA Aröd

Kungälv Energi

 

 

Kungälv Energi samförlägger nytt el- och fibernät i samband med Kungälv Kommuns VA-projekt i E2, E4 och E5.

Innebörden av detta är att Kommunens entreprenör Mark & Energibyggarna gräver ned ny kabel för elen och slang för fibern fram till tomtgräns. Dessa kommer släppas av i anslutning till VA:s avlämningspunkt vid resp. berörd fastighet.

El

Arbetet innebär en förstärkning av elnätet vilket ger fler fastigheter möjlighet att ansluta solceller och billaddare till elnätet.

En stor del av elstolparna kommer att kunna plockas ned då det nya nätet markförläggs, detta ger en högre driftsäkerhet i nätet.

Fastigheter som i dagsläget har elkabel i luften fram till husvägg kommer att kontaktas då ny elkabel kommer att grävas ned hela vägen fram till fastigheten. Hos övriga fastigheter så försöker vi om möjligt att skarva mot er befintliga elkabel utanför tomtmark.

Fiber

Arbetet innebär en förstärkning av fibernätet vilket ger fler fastigheter inom projektområdet möjlighet att ansluta sig till Kungälv Energi:s stadsnät.

Anslutningsavgiften är i dagsläget ej beslutad men kommer att kommuniceras ut till aktuella fastigheter under projektets gång.

För att anmäla ditt intresse och eller om du har allmänna frågor kring fiberanslutning så kontakta gärna vår säljare Gunilla.

0704-067110

gunilla.christiansson@kungalvenergi.se

Tidplan

Kungälv Energi följer Kommunens tidplan, inkoppling av ny anläggning kommer att utföras parallellt med pågående VA-projekt. 

Tid för eventuellt arbete med elkabel på tomtmark och fiberanslutning är i dagsläget ej satt, men berörda fastighetsägare kommer kontaktas löpande under projektets gång.

När ni som fastighetsägare skall gräva in ert nya VA från Kommunens avlämningspunkt på tomtmark hos er och vidare in till fastighet så skall ett ärende skapas på https://www.ledningskollen.se/. Det här är för att ni skall få vetskap om var det eventuellt finns befintliga kablar hos er som kan skadas vid grävarbetet. Detta är en kostnadsfri tjänst.

Vid frågor kontaktas:

Projektledare Christopher Carlsson

0303-23 93 30

christopher.carlsson@kungalvenergi.se

Byggledare Mikael Jansson

0303-23 96 30

mikael.jansson@kungalvenergi.se