VA Aröd

Vanliga frågor

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna. Har du någon fråga som inte finns med här är du välkommen att höra av dig, kontaktformulär hittar de längre ner på denna sida.

Anledningen till att vi satsar på kommunalt VA:

 • Risken för saltvatteninträning i grundvattnet och brunnar är stor längs med i princip hela kustremsan.
 • Ökad belastning på enskilda avloppslösningar ökar risken för att enskilda vattentäkter påverkas av avloppsvatten samt en ökad risk för negativ påverkan på bland annat badvatten. Vattentäkter kan vara ett grundmagasin, en sjö eller vattendrag där vattenverket hämtar råvatten.
 • Kvaliteten på de enskilda avloppslösningarna i hela området varierar stort.
 • Fastigheter för sommarboende omvandlas i allt större grad till permanentbebyggelse vilket ökar påfrestningen på enskilda vattentäkter och avloppslösningar.
 • Hantering som biltvätt, rengöring och slipning av båtar på land med mera påverkar kvaliteten på våra enskilda vattentäkter.
 • Stor del av bebyggelsen längs kusten ligger i grupper av bostäder. I LAV (Lag 2006:412, om allmänna vattentjänster) kallas det för ett större sammanhang. Det betyder att lagen kräver att kommunen löser VA-frågorna med kommunala lösningar. 

Kungälvs kommun har genomfört en rad utredningar genom åren som bekräftar de problem som beskrivs ovan. I och med kommunens satsning hoppas vi kunna undvika att fler enskilda vattentäkter och avloppslösningar får problem i framtiden.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är kommunen skyldig att ordna med vatten i vissa områden och antalet kommuninvånare kommer att öka i Kungälv. Det betyder att kraven på VA-nätet ökar i relation till produktion och distribution av vatten i våra större ledningar.

Det betyder också att vi måste nå nya områden med kommunalt vatten och avlopp. Intresset att bo nära kusten året runt är stort och vi har flera så kallade ”omvandlingsområden” där fritidshus byggs om till permanentboende. Det påverkar kommunens skyldighet att möjliggöra VA på vissa platser.

För dig som följer utvecklingen finns det en möjlighet att prenumerera på information om ett specifikt område. Nya områden läggs till när de blir aktuella och färdiga ledningar ligger kvar i kartan en tid. I länken nedan hittar du pågående VA-projekt och en översiktskarta för VA-utbyggnad. 

Pågående VA-utbyggnad

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen (LAV) gäller. Kommunen ska erbjuda invånare inom området en kommunal VA-anläggning. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom LAV (Lag 2006:412) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Både VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena längs kusten är inte bestämt ännu.

Du kan läsa giltig VA-taxa och ta del av olika kostnadsexempel på sidan för VA-avgifter, följ länken nedan för mer information om anslutningsavgifter. 

VA-avgifter i Kungälvs kommun

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet enligt lag att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till vattentjänsterna. De kommunala vattentjänsterna är: vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera av de tre vattentjänsterna.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa i kommunen.

Ja. Men du måste ansöka om det. På en del ledningar kommer det att finnas fasta anslutningspunkter. På andra är det en förhandlingsfråga om var inkoppling kan ske. Du får själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen. Följ länken nedan om du veta mer om ansökan till kommunalt (allmänt) VA.

Information om ansökan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om fastigheten hamnar utanför verksamhetsområdet får ägaren dra egna ledningar från den kommunala huvudledningen till sin fastighet och betala anläggningsavgift.

Sedan hösten 2016 är det möjligt att bygga ut sitt VA i privat regi enligt en alternativ utbyggnadsmodell som du kan läsa om i länken nedan. Kommunen ställer lika höga krav på en sådan anläggning som när kommunen bygger ut eftersom dessa områden kommer att bli kommunala verksamhetsområden för VA.

Observera att alternativ uppbyggnadsmodell inte är aktuellt i områden där kommunen har föreläggande att bygga ut VA. Exempelvis för boende inom Arödsområdet.

 Alternativ utbyggnadsmodell för VA (PDF)

Vid planerad utbyggnad av kommunalt VA är miljö- och byggnadsnämnden återhållsamma vid tillståndsgivning för enskilda VA-lösningar, men en tillfällig lösning kan ibland tillåtas. Kontakta alltid kommunen om du har tillståndsfrågor. Kom ihåg att alla avloppsanläggningar, oavsett om de är nya eller förbättrade, måste ha ett tillstånd.

Du kan fortsätta att använda ditt eget vatten utomhus, exempelvis till bevattning eller pool. Du ska använda det kommunala dricksvattnet inomhus.

Om bostaden ägs av arrendatorn måste arrendatorn ansluta sig. Den som arrenderar/hyr anses vara den som har nyttan av en VA-anläggning och ska därför också betala anläggningsavgifter.

Förbindelsepunkten är den plats där kommunens ledningar kopplas samman med dina. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Vi placerar förbindelsepunkten så lågt det går i förhållande till din tomt. Kringliggande tomter kan påverka var förbindelsepunkten hamnar.

Ja. Anläggningsavgiften för dagvatten är en engångskostnad. Därefter utgår brukningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Varje fastighet ska kunna hantera dagvattnet på sin egen fastighet. Beroende på områdets karaktär, avstyckning och byggnation är det inte möjligt för alla fastigheter. Kommunen anlägger därför en förbindelsepunkt för dagvatten till fastigheterna.

Länsstyrelsen har i sitt föreläggande för Aröd ansett att kommunen även ska hantera dagvatten från fastigheterna inom området. Kommunen har i samband med projekteringen också kommit fram till att det finns ett behov av samlad dagvattenlösning.

Kommunen kräver inte inkoppling men om det uppstår problem nedströms eller om intilliggande fastighet får problem ska dagvattenservisen användas.

Du som fastighetsägare har ansvar för alla arbeten på din tomt, kostnader för VA-installationen och för eventuella tillstånd som du behöver söka.

 1. Koppla in och få igång ditt nya kommunala VA.
 2. Kontakta miljöenheten för att avsluta din avloppsanläggning.
 3. Kontakta kundcenter och beställ sluttömmning av din anläggning. Fastighetsägaren står för kostnaden. 
 4. Den gamla brunnen/tanken bör grävas upp eller fyllas igen för att undvika fallolyckor.
 5. Den gamla markbädden eller infiltrationen kan ligga kvar.
 6. Om du vill ta bort markbädden bör du låta den ligga orörd i minst 3 månader för att förhindra smittspridning. Materialet klassas inte som farligt avfall. 
 7. Om du vill forsla bort massorna från den gamla markbädden så ska mottagaren informeras om varifrån massorna kommer. Observera att vi inte tar emot massor på kommunens återvinningscentraler. 
 8. Markera ut kvarlämnad brunn och tank på fastighetens ritningar för framtida ägare.

Hittar du inte svaret på din fråga här har du möjlighet att kontakta oss så hjälper vi dig.